El Centre d’Estudis Segarrencs, constitueix un grup de treball amb l’objectiu de elaborar un nou Inventari dels Arbres Singulars de la Segarra, ja que es tracta d’elements vius patrimonials vulnerables, molt d’ells sense inventariar, que cal conèixer i preservar

Proposta de grup de treball (PDF)

Introducció

En terres segarrenques, com en la resta de Catalunya,  moltes espècies de plantes vasculars ( en especial els espermatòfits) es desenvolupen en forma d’arbre, és a dir creixent formant un gran organisme viu, llenyós i formant una capçada ramificada que supera els 5 metres d’alçada. Els trobem espontàniament isolats als marges, agrupats en bosquets, formant extensos boscos, o plantats per l’ésser humà com element productiu o ornamental en camps, masos, pobles i ciutats.

Aquests ésser vius destaquen per la seva importantíssima contribució en els sistemes ecològics naturals, agrícoles i urbans, i com a formadors de paisatges característics. Molts dels arbres presents a la comarca, corresponen a espècies d’una llarga longevitat potencial, però que no sempre arriben desenvolupar i expressar-se en la seva plenitud. Alguns exemplars, però, destaquen sobre la resta perquè han sobreviscut a tota mena de pressions exercides pel medi en l’hàbitat on viuen, o perquè han tingut un paper en l’esdeveniment històric o mitològic, o perquè han desenvolupat una fisonomia especial, o perquè tenen un especial valor científic. Aquests arbres es converteixen, doncs,  en monuments vius, cal conèixe’ls, inventariar-los i vetllar per la seva protecció.

 Les primeres proteccions legals dels arbres monumentals a Catalunya són de fa 29 anys (Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals). Posteriorment, es van aprovar el Decret  47/1988, d’11 de febrer,  sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local), i finalment el Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres i arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, que va establir el mecanisme de protecció dels arbres i arbredes. Tots aquests decrets es fonamenten en la Llei 12/1985, d’espais naturals.

Actualment, en l’àmbit segarrenc trobem declarats, tan sols  com a Arbres Monumentals (AM) els següents arbres:

* l’Alzina de Can Gol (AM 06.226.01 (2000)). Sant Martí de Tous (Anoia)

* Lledoner de Castellnou d’Oluges (AM 01.120.01 (1990)). Castellnou d’Oluges, Cervera (Segarra)

* Roure de Cal Perol (AM 35.167.01 (1991)). Pinós (Solsonès)

Per una altra banda, actualment no hi ha cap altre arbre declarat oficialment com a arbre d’interès local (AL), o d’interès comarcal (AC), o arbre protegit per la legislació urbanística i cultural (AUC).

Objectius

  1. Inventariar tots els arbres singulars localitzats en l’àmbit geogràfic segarrencs (Alta i Baixa Segarra).
  2. Aconseguir la declaració d’una figura de protecció oficial per a cada un dels arbres singulars, sigui com a Arbre Monumental (AM), Arbre d’interès comarcal (AC), Arbre d’Interès Local (AL), o Arbre protegit per la legislació urbanística o cultural (AUC).
  3. Edició d’un Catàleg dels Arbres singulars de la Segarra, que englobi tots els arbres singulars de la comarca, amb o sense figura de protecció.

 

Mètode

  1. Constitució d’un equip de persones amb interès pels arbres singulars.
  2. Realització de visites periòdiques de camp, per prospectar arbres amb característiques singulars per tots els municipis d’àmbit geogràfic segarrenc. En aquestes visites de camps es realitzarà: (a) Identificació de l’espècie de l’arbre; (b) Obtenció de dades biomètriques de l’arbre; (c) Obtenció de fotografies de l’arbre i entorn; (d) Text descriptiu de l’arbre; (e) Text descriptiu de l’entorn de l’arbre.
  3. Les característiques biomètriques a obtenir es fonamentaran en la metodologia oficial descrita pels Arbres Monumentals de Catalunya: (1) Alçada, mesurada per la part superior del pendent; (2) Volt del canó, a 1,3m del terra; (3) Capçada mitjana, a nivell i perpendicular.
  4. Confecció de una base de dades de tots aquells arbres singulars inventariats.

Referències

(Web) Parcs Naturals de Catalunya. Arbres Monumentals. Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) Ú.ltima actualització (29/06/2015). Barcelona.  Link:         http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbres-monumentals/

Decret  214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals. DOGC, 857, 29/06/1987. Link: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=16705&language=ca_ES&mode=single

Decret  47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local. DOGC, 961, 04/03/1988. Link: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=12782&language=ca_ES&mode=single

Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local. DOGC, 1150, 02/06/1989.Link: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=20181&language=ca_ES&mode=single

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. DOGC, 556, 28/06/1985. Link: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=239736

Riba Pijuan, Ferran; Vallejo Calzada, Ramón; Rosich Carulla, Dolors. 2006. Història natural de la Segarra. Centre Municipal de Cultura. Consell Comarcal de la Segarra. Lleida.

 

Alzina de Cal Pere Vidal (3)doc
Alzina de Cal Pere Vidal (Freixenet de Segarra). Foto: Daniel Espejo, juliol 2016

 

 

 

Anuncios