Entitat de recerca i divulgació sobre el patrimoni natural i cultural de la Segarra històrica.

Monitoratge d’Hàbitats d’Interès Comunitari de la Segarra

Grup de Treball

Monitoratge dels Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) de la Segarra

 Coordinador: Daniel Espejo Fraga

Introducció

El Consell de la Unió Europea, en data 27 d’octubre de 1997, va adoptar la Directiva 97/62/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals, i de fauna i flora silvestres, a la qual tots els estats membres de la UE van haver de donar compliment abans del 31 de desembre del 1997.

En l’Annex I, d’aquesta Directiva europea, es descriuen els Hàbitats Naturals d’Interès comunitari (HIC) la conservació dels quals requereix la designació de zones d’especial conservació.

Fonamentant-se en el “Interpretation manual of European Union habitats” aprovat pel Comitè Hàbitats, i publicat per la Comissió Europea, així com, en l’àmbit de Catalunya, en el document “Informe de les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d’interès comunitaris (HIC), s’han identificat en el marc geogràfic català 94 hàbitats d’interès comunitari del total de 198 definits en el conjunt de la Unió Europea.

Entre els HIC es distingeixen dues categories: Prioritaris i No prioritaris. A Catalunya han sigut considerats HIC Prioritaris un total de 22 hàbitats, la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la UE.

En l’àmbit dels territoris segarrencs (Alta i Baixa Segarra) podem identificar 4 HIC prioritaris i 9 HIC no prioritaris (que engloben 15 sub-HIC específics). Els Hàbitats d’Interès Comunitari, present en aquest àmbit són consultables a l’annex A, d’aquest document, i la seva cartografia a l’annex B.

El monitoratge dels HIC es especialment important per tal de complir amb els objectius conservacionistes, fent un seguiment tant de l’evolució de les seves característiques, com dels usos i problemes de conservació al qual estant sotmesos. En l’àmbit dels territoris segarrencs, on molts HIC són representats, es fonamental aprofundir en el coneixement més específic i local d’aquest hàbitats d’Interès comunitaris, i fer seguiment de com les pràctiques agrícoles, de gestió forestal i d’ús públic els afecten en el temps i l’espai.

Objectius del Grup de Treball

  1. Aprofundir en el coneixement de les característiques específiques dels HIC, en l’àmbit segarrenc.
  2. Identificació específica dels usos que és fan dels HIC en l’àmbit segarrenc.
  3. Identificació específica d’amenaces que posin en perill la integritat dels HIC.
  4. Divulgació dels Hàbitat d’Interès Comunitari presents en l’àmbit segarrenc.
  5. Notificar i informar dels usos i possibles amenaces que es produeixen en els HIC segarrencs.

Mètode

  1. Constitució d’un equip de persones amb interès per la ecologia vegetal de l’àmbit segarrenc. Aspirem a poder col·laborar, en un futur, amb el Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació GEOVEG) de l’Universitat de Barcelona.
  2. Realització de visites de camp, en cada un dels polígons geogràfics categoritzats com HIC i identificats en els mapes oficials de la Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 2 (2008-12), del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya. En aquestes visites de camps es realitzarà: (a) Avaluació de les característiques fitocenològiques de la comunitat vegetal de l’hàbitat descrit al sector, mitjançant inventaris (seguint mètode sigmatista); (b) Identificació dels usos de l’hàbitat detectats en el sector; (c) Identificació d’amenaces reals detectades en el sector
  3. Confecció de Base de dades de les observacions de visites de camp als polígons.
  4. Avaluació de l’estat del HIC de cada polígon, a partir d’un estudi comparatiu entre les dades de les característiques observades en el camp i les característiques òptimes descrites per l’HIC.

Referències

Ferré, A. et al. (2012). Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari a Catalunya 1:50000, versió 2 (2008-2012). Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), Universitat de Barcelona. Barcelona.

Carreras, J. & Ferré, A. (2014). Cartografia dels hàbitats a Catalunya, versió 2. Manual d’Interpretació. Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), Universitat de Barcelona. Barcelona.

Terradas, J. (2001) Ecología de la Vegetación. Ed. Omega. Barcelona

Directiva 97/62/CE, 27 octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico por y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 305/42 (8/11/1997).

Directiva 92/43/CEE, 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 206/7 (22/07/1997).

ANNEX 

PRIORITARIS

>>>1520* (codi HIC) Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia):

15f (codi CHC50) Brolles i timonedes amb ruac (Ononis tridentata), trincola (Gypsophila hispanica)…, dels sòls guixencs, sobretot a les contrades interiors

>>>6220* (codi HIC) Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

34h (codi CHC50) Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa

>>>7220* (codi HIC) Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)

(No és disposa de cartografia general específica)

>>>9530* (codi HIC) Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

42t (codi CHC50) Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus, el territori ausosegàrric i les muntanyes mediterrànies septentrionals

NO PRIORITARIS

>>>1430 (codi HIC) Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)

15e1 (codi CHC50) Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus)…, halonitròfils, de sòls àrids de les contrades interiors

>>>5110 (codi HIC) Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos

32aa (codi CHC50) Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)

>>>5210 (codi HIC) Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars

32d (codi CHC50) Cadequers (màquies o garrigues amb Juniperus oxycedrus arborescent) no litorals

>>>6420 (codi HIC) Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

37b (codi CHC50) Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

>>>8210 (codi HIC) Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

62a (codi CHC50) Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides

>>>9240 (codi HIC) Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)

41n (codi CHC50) Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)

>>>92A0 (codi HIC) Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

44h (codi CHC50) Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana)

44i (codi CHC50) Alberedes (i pollancredes) amb roja (Rubia tinctorum), del territori sicòric (i àrees properes)

44k (codi CHC50) Omedes de terra baixa

44l (codi CHC50) Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

>>>9340 (codi HIC) Alzinars i carrascars

32b (codi CHC50) Màquies amb barreja de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies

45d1 (codi CHC50) Boscos mixtos de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens…), de terra baixa i de l’estatge submontà

45f (codi CHC50) Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia)

45h (codi CHC50) Boscos mixtos de carrasca (Quercus rotundifolia) i pins (Pinus spp.)

>>>9540 (codi HIC) Pinedes mediterrànies

42aa (codi CHC50) Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues

42ab (codi CHC50) Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies

42ai (codi CHC50) Pinedes mixtes de pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

42y (codi CHC50) Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: